Międzynarodowe pośrednictwo lekarzy, inżynierów i wykwalifikowanego personelu

Mediacja - pozasądowe polubowne
rozwiązywanie konfliktów

Seminaria - Szkolenia - Trening w zakresie
komunikacji i postępowania w przypadku konfliktu